Thursday, January 12, 2012

आता "फक्त तुझीच" आहे...!!!

खूप सहजतेने कोणावर हे मन जडत ,

पण ते त्याला सांगण खूप जड जात ,

घेवून जाते प्रेम अशा एका वाटेवर ,

जेथून माग फिरन खूपच अवघड असत...!

माझीही अवस्था काहीशी अशीच आहे...

या पाणावलेल्या डोळ्यांनाही आस

आता "फक्त तुझीच" आहे...!!!

No comments:

Post a Comment