Tuesday, January 17, 2012

तुझी मझी मैत्रि अशी असावी

मैत्रि तुझी अशी असवी,


आयुश्यभर सोबत राहावी,


नको कधि त्यात दुरावा ,


नेहमीच नवा फ़ुलोरा,


मैत्रि अपुली अशी असावी,


सर्वांना एकत्रित अनावी,

हसने रुसने चालत राहवे,

एकमेकांना समजुन घ्यावे,

मैत्रि आपण अशी जगवी,

एकमेकांचा आधार असावी,

सुख दुखात नेहमी सोबत असवी,

असे हे आपले मैत्रिचे नाते नेहमीच जपावे,

तुझी मझी मैत्रि अशी असावी

No comments:

Post a Comment