Wednesday, January 18, 2012

आई एक ..

आई एक
.
.
आभाळ माऊली आहे,


प्रेमळ सावली आहे,


परमात्म्याच्या रूपाने ती,

सगळ्यांनाच पावली आहे

आई एक

.

.

हृदयाची हृदयाला हाक आहे

मधाळ मायेचा पाक आहे,

नि: शब्द वर्णनाची जाग आहे,

ईश्वरी रूपाचा एक भाग आहे,

आई एक

.

.

उबदार जशी काया आहे,

ओंजळभर अशी माया आहे,
क्षमतेची गगनभरारी आहे,

ममतेची कोमल छाया आहे

आई एक

.

.

कर्णाचे केलेले दान आहे

शब्दांचा मान आहे

असण्याची शान आहे,

अशी ती अक्षयगान आहे

No comments:

Post a Comment