Wednesday, January 18, 2012

तू उघडशील डोळे अन दिसेन फक्त मी ..होईल का कधी असे 


तू उघडशील डोळे 


अन दिसेन फक्त मी 
चालता चालता तुझ्यासवे 


हाती हात येईल

अन हातावर तुझ्या

जीवनी लिहेन मीतू देशील हाक

अन आह भरेन मी
फरक फक्त देहाचा

अन श्वास होईन मीवाहशील फुलांसवे

सुगंधाने भरून

अन म्हणशील

सोडायला येते मीवेड्यासारखी का ग वाहते

लाटांमधली लय

वार्या मधली सल

मीच मिटतो डोळे

अन दिसते फक्त तूहोईल का कधी असे

रोज भेटशील मला

अन म्हणशील

जावू नको न तूसहजच वार्यासारखे

येशील झुळुकेने

राहशील शिरशीर बनूनहोईल का कधी असे

वाट पाहतील डोळे

भेटता भेटता जाळे

विणून जाशील तू


तुझ्या सवे माझे

काय काय होते

झर्यासारखी तू

अन आटत जातो मीपाऊस हि लहरी

कितीदा थांबतो तो

तुझे मात्र ढग सारखेअन कधी न आटतो तो

तुझ्यासारखे का ग

मला होता येत नाही

मी जातो तरी

उरता येत नाही

No comments:

Post a Comment