Thursday, January 19, 2012

ए आई,

ए आई...


लहान बाळाला काय समजतं?


असं आपल्याला नेहमी वाटत..


भूक लागली कि रडायचं,


अन पोट भरलं कि हसायचं ..


पण त्याच रडण्यातून आणि हास्यातून ते आपल्याला खूप काही सांगत 


असतं..ए आई,

सतत मला तुझ्या छातीशी असू दे,

अंगाईगीतापेक्षा मोहक तुझ्या हृदयाचे ठोकेतूच मला सकाळ संध्याकाळ घाल जेऊ,

मग गोष्टीत तुझ्या असो काऊ किंवा चिऊरात्री सुद्धा मी तुझ्याच कुशीत झोपेन,

आणि दचकून उठलेच तर तुझीच उब शोधेनमाझी नजर फिरली तरी तू माझ्याचकडे बघत रहा

तुझ्याकडूनच कितीतरी नवीन गोष्टी शिकते मी, जरा निरखून पहातुला काय वाटत, मला काही समजत का नाही?

तुझी नजर फिरतच मी रडते कि नाही..!-
गौरी कोतवाल-पांडे

No comments:

Post a Comment