Wednesday, July 16, 2014

तू हसली आणि रडलीस तरीही तुझं प्रेम तोलू शकत नाही..

थोड उलट आहे माझं
तुझ्या हसर्या चेहर्यापेक्षा
मला
तुझा रडवा चेहराच आवडतो,,,,,,
मोहाच्या तीरापेक्षा त्यातला
आपलेपणा मला जास्त भावतो
तुझ्या प्रत्येक अश्रूत मला
माझं प्रेम दिसत
मधेच हसलीस तू तर

तर आमावश्येच चांदण वाटत
जरा वेगळाच जग आहे माझं
वाळवनटातल्या फुलासारखं
पाण्याचा स्पर्श जरी झाला
तरी चटका बसल्यासारख वाटतं....
पण काहीही म्हण
तू हसली तरी गोड दिसतेस
आन रडली तरीही... जास्तच
मीच वेडा
जो तुला समजू शकत नाही
तू हसली आणि रडलीस तरीही
तुझं प्रेम तोलू शकत नाही..

माझा ही जीव तिच्यात दडलाय...

तिला आवडतं माझ्याशी बोलायला

कारण मी बोलका आहे
तिच्या मनातला समजत
नाही तिला…

मी बोलून जातो तिच्या
एक एक विचारांची
वहीच मी उघडतो…

ती म्हणते बोलत जा ना
माझ्याशी मी खूप एकटी
आहे रे आपल्यां मध्ये असूनही
मी खूप परकी आहे रे…

तुझे बोलणं आपलं वाटतं
मग तिला माझ्या मिठीत मी
घेतो तिचाच मी असण्याचा
भास मी तिलादेतो ..

तिला तसे गाणी खूप आवडतात
प्रेमात पडली आहे सांगून ओठांवरही
तिच्या येतात कधी तर ती
माझ्या साठी हि गाणी बोलते
काही कविता ती माझ्यावर हि
लिहते मग वाटतं हेच ते प्रेम जे
आयुष्यात एकदाच भेटतं…

ती सतत माझ्याच विचारात
असते रात्री अपरात्री हि एकदा
फोन करत असते झोप नाही
लागत म्हणते मला कुशीत तुझ्या
घे ना माझ्या खांद्यावर डोकं ठेवून
सुखाने ती झोपते सकाळी म्हणते
मला सोडून तर जाणार नाहीस
नान नको रे जाऊस सोडून तू माझा
आहेस ह्या आशेवरच तर मी जगते ..

खूप सुंदर आहे ती अन प्रेम हि खूप
करते माझ्या फिकिरीत येणारे एक
एक अश्रू तिचे हे सांगते म्हणूनच तर ...
माझा ही जीव तिच्यात दडलाय...

Really I Love You So Much

का कधी कधी अस होत..???

का कधी कधी अस होत..???
आपण कोणावर इतके प्रेम करतो.
.
पण त्याला त्याची अजिबात जाणीव
हि नसते.
.
का कधी कधी अस होत.?
आपले मन कोणासाठी इतके झुरते
.
पण त्याला त्याची अजिबात कदर नसते.
.

का कधी कधी अस होत.?
कि त्या व्यक्तीशिवाय आपण
अजिबात राहू शकत नाही
.
पण ती व्यक्ती आपल्याशिवाय
हि खूप खुश असते..
.
का कधी कधी अस होत..???
आपण कोणावर इतके प्रेम करतो. .
पण त्याला त्याची अजिबात जाणीव हि नसते. .
.
का कधी कधी अस होत.?
आपले मन कोणासाठी इतके झुरते .
.
पण त्याला त्याची अजिबात कदर नसते. .
का कधी कधी अस होत.?
.
कि त्या व्यक्तीशिवाय आपण अजिबात राहू शकत नाही .
पण ती व्यक्ती आपल्याशिवाय हि खूप खुश असते..

Tuzach......