Friday, June 29, 2012

....माझाच असतोस तू...

वार्याची झुळूक यावी, तसा येतोस तू...
पावसाची सर जावी, तसा जातोस तू...
कडकत्या उन्हात, सावली सारखा असतोस तू...
अन खूप लांब असूनहि, खूप जवळ भासतोस तू...
ध्यानी मनी नेहमीच तू...
चंद्रा मध्ये हि दिसतोस तू...
उदास असेन....
तर माझ्या बाजूला बसतोस तू..
अन मला हसवण्यासाठी...
खूप काही करतोस तू ....
माझ्याच नकळत..
माझ्या मनाला, नेहमीच बरोबर वाचतोस तू...
मित्र असून हि, का रे ?
खूप वेगळाच वाटतोस तू ...
अबोल्यातूनहि तुझ्या, खूप काही बोलतोस तू ...
अन माझा नसूनही फक्त....
....माझाच असतोस तू...
माझा नसूनही...
फक्त...
...माझाच असतोस तू...

मला न सांगता अशी ती कुठे गेली.?

ती असते कुठे
ती दीसते कुठे
शोधत राही मन माझे
जीथे कधी होते
अस्तीत्व तीचे.

काही माहीत नाही
कुठे गायब झाली,
मला न सांगता अशी
ती कुठे गेली.

तीला वाटले तीचे प्रेम
मी जाणले नव्हते,
तीची ओढ पाहुन सुधा
प्रेम मला कळले नव्हते.
मला फक्त थोडा
वेळ हवा होता,
कारण माझ्यासाठी हा
खेळच नवा होता.

माझ्या नकळत असे
तुझे ते चोरुन पाहने,
पण माहीत नव्हते तुला
मी तुझा पाठलाग करने.

तु माझ्या अयुष्यात
नवी पहाट बनुन आलीस,
भर उन्हात मला
चींब भीजवुन गेलीस.

आता अशी माझ्यापासुन
दुर तु जावु नकोस,
पंख नसलेल्या पाखराचा
खेळ पाहू नकोस...

@sagar chikhalekar

Thursday, June 28, 2012

काय नाते आहे?तिचे ओळखीचे
असूनही अनोळखी असणे...
आवडते मला दोन क्षण
तिच्या सभोवती असणंही...
आवडते मला ऱोज बहाणे
करुन तिच्याकडे जाणे...
आवडते मला तिने
माझ्याकडे एक कटाक्ष
टाकणे.. आवडते मला..
कधीही डोळ्यात डोळे
घालून विचारले, तर
हो म्हणेल ती, पण तिचे
डोळे झुकवून 'नाही'
म्हणणे... आवडते
मला ती आहेच
माझ्यासाठी खास, तिने
मला काहीही म्हणावे
मजनू, पागल किंवा वेडा...
ते आवडते मला..!
तिला लोक कमळाचे फ़ुल
म्हणतात, ती नुसतीच
हसते.. लोकांचे मला भ्रमर
म्हणणे... आवडते मला..!
कुणास ठावूक तिचे माझे
काय नाते आहे?
माझ्या स्वप्नात तिचे
येणे... आवडते मला.

ती,मैञीअसते..!राञी नंतर उगवते म्हणुन ती,
पहाट असते...
क्षितीजापासुन सुकतो म्हणुन तो,समुद्र असतो...
अंकुराशी जडते म्हणुन ते,
रोप असते...
वळणावळणाची असते म्हणुन ती,वाट असते...
मनामनाशी जडते म्हणुन ती,मैञीअसते..!
Sagar Chikhalekar

रोज आठवण येई!कधी सांजवेळी
पापणीला पूर येई
आठवणी ओल्या तुझ्या
दूर दूर नेई!

ओघळत्या थेंबांचे
नाजुकसे क्षण
एकेक थेंब
सारं सांगून जाई!

भिजलेल्या डोळ्यांनी
कातरवेळ टळून जाई
त्या वळणावर तुझी
रोज आठवण येई!

किनार्यावर वेचलेले
सुखद क्षण,
वेड मन माझं,
साठवून घेई!

तुझ्या माझ्या मैफिलीचा
एक नाद येई
पावले हळूच, तोच ठाव घेई

तुझ्या गोड मखमली
स्वप्नांचा
प्रिये , मज रोज भास होई
रोज भास होई!!
Sagar Chikhalekar

Monday, June 18, 2012

आता तीच्यावर कवीता

आता तीच्यावर कवीता
मला सुचतच नाही.

कारण ती मला आजकाल
दिसतच नाही.

सतत मी फक्त तीलाच
शोधत फिरत असतो.

पण ती दिसल्यावर तीला
... न पाहिल्या सारखे भासवतो.

असे मी का केलं म्हणुन
स्वतावरच रागावतो.

खरच तीच्यवर प्रेम
तर मी खुप करतो.

पण तीला हे सांगायला
पण खुप घाबरतो.

तरीही सांगायचा तिला
निर्धार करतो.

पण ती नाही बोलली
तर माझे काय? असाही
मी विचार करतो.

म्हणुनच थांबलोय मी
योग्य वेळेची वाट पाहत.

कढतोय प्रत्येक रात्र
तीच्या आठवणीत जागत.

आई

आई तुझ्या संस्कारातुन कोवळ्या रोपाचे तरु झालो,
मी कसा गं विसरेन तुला, तुझ्यामुळेच मी महान झालो,
तुझा तो मायेचा पदर, लपवित होता सारे प्रमाद,
तुझ्याविना माझा क्षण, नव्हता गं जात,
कधी तु मारलेस मला, तुझा प्रेमळ करांनी
पण दोष देशी स्वः ताला काहि क्षणांनी,
दुर जाता तुझापासुन, चिंता लागे तुझ्या जिवा
जरी मी मोटा झालो, तरी तुझामायेचा पदर हवा.

मला भीती वाटते..

नको करुस माझ्यावर इतके प्रेम,
प्रेमाची भीती वाटते..

नको येऊस जवळ माझ्या इतकी,
दुरावण्याची भीती वाटते..
तुझ्या प्रेमावर,
विश्वास आहे माझा..

पण ?????

माझ्या नशिबाचीचं,
मला भीती वाटते..

कोणी गेलं म्हणून...

कोणी गेलं म्हणून,
आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं...
जगायचं असतं प्रत्येक क्षण,
उगाच श्वासांना लांबवूनठेवायचं नसतं...
आठवणींच्या वाटांवरून
आपल्या स्वप्नापर्यंतपो होचायचं असतं...
आभाळापर्यंत पोहोचता येतनसतं कधी,
त्याला खाली खेचायचं असतं...
कसं ही असलं आयुष्य आपलं,
आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं...
... दिवस तुझा नसेलही,रात्रतुझ ीच आहे.
त्या रात्रीला नवीनस्वप्नं मागायचं असतं...
तुझ्याच वेड्या श्वासांकडे
थोडं जगणं मागायचं असतं...
कोणी गेलं म्हणून...

बाबा

बाबा रिटायर होतोय
आज माझंच मला कळून चुकलं,
मलाच नातं नीट जपता नाही आलं.
आज जेवून झाल्यावर बाबा बोलला,
"मी आता रिटायर होतोय,
मला आता नवीन कपडे नको,
जे असेल ते मी जेवीन,
जे असेल ते मी खाईन,
जसा ठेवाल तसा राहीन."
काहीतरी कापताना सुरीने बोट कापलं जावं,
... टचकन पाणी डोळ्यात यावं,
काळीजच तुटावं,
अगदी तसं झालं.
एवढाच कळलं कि आजवर जे जपलं ते सारंच फसलं.
का बाबाला वाटलं तो ओझं होईल माझ्यावर ?
मला त्रास होईल जर तो गेला नाही कामावर ?
तो घरात राहिला म्हणून कोणी ऐतखाऊ म्हणेल,
कि त्याची घरातली किंमत शून्य बनेल.
आज का त्याने दम दिला नाही,
"काय हवं ते करा माझी तब्बेत बरी नाही,
मला कामावर जायला जमणार नाही."
खरंतर हा अधिकार आहे त्याचा सांगण्याचा,
पण तो काकुळतीला का आला?
ह्या विचारातच माझं खचलं.
नंतर माझं उत्तर मला मिळालं,
जसा जसा मी मोठा होत गेलो ,
बाबाच्या कवेत मावेनासा झालो,
नुसतं माझं शरीर वाढत नव्हतं,
त्याबरोबर वाढत होता तो अहंकार,
आणि त्याने वाढत होता तो विसंवाद,
आई जवळची वाटत होती ,
पण बाबाशी दुरावा साठत होता.
मनाच्या खोल तळापर्यंत प्रेमच प्रेम होतं,
पण ते शब्दात सांगताच आलं नाही,
बाबानेही ते दाखवलं असेल,
पण दिसण्यात आलं नाही.
मला लहानाचा मोठा करणारा बाबा,
स्वताच स्वतःला लहान समजत होता.
मला ओरडणारा शिकवणारा बाबा,
का कुणास ठाऊक बोलताना धजत होता.
मनाने कष्ट करायला तयार असलेल्या बाबाला,
शरीर साथ देत नव्हतं,
हे त्या शून्यातून सारं उभं केलेल्या तपस्वीला,
घरात नुसतं बसू देत नव्हतं.
हे मी नेमकं ओळखलं.
खरंतर मी कामावर जायला लागल्यापासून,
सांगायचच होतं त्याला कि थकलायेस आराम कर,
पण आपला अधिकार नव्हे सूर्याला सांगायचा कि “मावळ आता”.
लहानपणीचे हट्ट पुरवणारा बाबा,
मधल्या वयात अभ्यासासाठी ओरडणारा बाबा,
आणि नंतर चांगलं वागण्यासाठी कानउघडणी करणारा बाबा,
आजवर सारं काही देऊन कसलीच अपेक्षा न ठेवता,
जेव्हा खुर्चीत शांत बसतो,
तेव्हा वाटतं कि काही जणू आभाळंच खाली झुकलं.
आज माझंच मला कळून चुकलं.

प्रेम कर...

आयुष्याच्या हरेक क्षणांवर .. प्रेम कर
अस्तित्वाच्या घनघोर रणावर .. प्रेम कर
नात्यांमध्ये गुरफ़टणार्‍या
ओलाव्याने मोहरणार्‍या
मनाच्या या उधाणपणावर.. प्रेम कर
... कळ्या उमलती तू हसतना
... स्पर्श छेडती कोमल ताना
देहाच्या प्रत्येक सणावर.. प्रेम कर
नको विचारू गतकालाला
करेन वश मी त्या दैवाला
माझ्यामधल्या याच गुणावर.. प्रेम कर
घाव झेलले जगण्यासाठी
राखेमधुनी उठण्यासाठी
हृदयावरच्या त्याच व्रणावर.. प्रेम कर
नुरतील तेथे काही व्यथा
एक आगळी शांत अवस्था
मुक्ती देणार्‍या सरणावर.. प्रेम कर
अंत नसतो सृजनाला त्या
विलयाच्याही बस्स रेघोट्या
सृष्टीच्या या कणाकणावर .. प्रेम कर...

मी म्हंटल

मी म्हंटल "अगं मी काहीही करेन तुझ्यासाठी
तुला हसतं पाहण्यासाठी, तुझी आस्व पुसण्यासाठी
तू फक्त हो म्हण ग...
तिनेही लाजत म्हंटल "हो राजा मी तुझीच आहे रे,
माझ्याही श्वासाला गरज तुझीच आहे रे"
मग कसं कोण जाने, ती माझ्या मिठीत विरून गेली,
... विर्घळूनच गेली, अगदी माझ्याही नकळत!!
आता मी मी राहिलो नव्हतो, न ती ती उरली होती
दोघानाही आता ओढ लग्नाची लागली होती..
मग न जाने का , नजर माझीच लागली .....
मी तिला अचानक माझ्या लग्नाची खबर सांगितली
अन थोड्याच वेळात रूम तिची गाठली पत्रीकेसोबत...
त्या भाबडीने हात तिचा कापला होता ..
मी जाण्यापूर्वी श्वास कधीच सोडला होता...
येऊन पाहून जा ग
पत्रिका आपल्याच लग्नाची आहे..
सोंग केलं होतं ग मी सारं...
फक्त तुला जळवण्यासाठी ...
आज तिच्या प्रेतासोबत माझंही प्रेत जळतंय...
जीव सोडला आहे....तरीही काळीज रडतंय...
@amol kalshetti...

ती असते कुठे

ती असते कुठे
ती दीसते कुठे
शोधत राही मन माझे
जीथे कधी होते
अस्तीत्व तीचे.

काही माहीत नाही
कुठे गायब झाली,
मला न सांगता अशी
ती कुठे गेली.
...
तीला वाटले तीचे प्रेम
मी जाणले नव्हते,
तीची ओढ पाहुन सुधा
प्रेम मला कळले नव्हते.
मला फक्त थोडा
वेळ हवा होता,
कारण माझ्यासाठी हा
खेळच नवा होता.

माझ्या नकळत असे
तुझे ते चोरुन पाहने,
पण माहीत नव्हते तुला
मी तुझा पाठलाग करने.

तु माझ्या अयुष्यात
नवी पहाट बनुन आलीस,
भर उन्हात मला
चींब भीजवुन गेलीस.

आता अशी माझ्यापासुन
दुर तु जावु नकोस,
पंख नसलेल्या पाखराचा
खेळ पाहू नकोस...

@sagar chikhalekar

बघ माझी आठवण येते का.....बघ माझी आठवण येते का.....

ओल्या चिंम्ब पावसात

भिजताना
थेम्ब थेम्ब ते पावसाचे
हातावर झेलताना
भिजले केस तुझे हलुवार
पुसताना
बघ माझी आठवण येते का.....

... कातरवेळी चालताना

एकटे एकटे असताना
एकटक कुठेतरी पाहताना
बघ माझी आठवण येते का.....

आरशात निरखून बघताना

आपलच सुंदर रूप पाहून
लाजताना
लाजत लाजत हसताना
बघ माझी आठवण येते का.....

चांदराती फिरताना

अबोल संध्येशी बोलताना
तुटता तारा पाहताना
बघ माझी आठवण येते का.....

नको त्या कारणावरुण

रुसताना
मुसू मुसू तू रडताना
डोळ्यातले अश्रु पुसताना
बघ माझी आठवण येते का.....

संकटाना सामोरी जाताना

यशाची शिखरे गाठताना
मोकळी वाट चालताना
बघ माझी आठवण येते का.....

मनाला मन जोडताना

क्षण क्षण जगताना
प्रत्येक श्वास घेताना
बघ माझी आठवण येते का.....

बघ माझी आठवण येते

का....

Sagar Chikhalekar

कधी सांजवेळीकधी सांजवेळी
पापणीला पूर येई
आठवणी ओल्या तुझ्या
दूर दूर नेई!

ओघळत्या थेंबांचे

नाजुकसे क्षण
एकेक थेंब
सारं सांगून जाई!

... भिजलेल्या डोळ्यांनी

कातरवेळ टळून जाई
त्या वळणावर तुझी
रोज आठवण येई!

किनार्यावर वेचलेले

सुखद क्षण,
वेड मन माझं,
साठवून घेई!

तुझ्या माझ्या मैफिलीचा

एक नाद येई
पावले हळूच, तोच ठाव घेई

तुझ्या गोड मखमली

स्वप्नांचा
प्रिये , मज रोज भास होई
रोज भास होई!!
Sagar Chikhalekar

Saturday, June 9, 2012

असे का व्हायचे, हे माझे मलाच नाही कळायचे.....??

असे का व्हायचे, हे माझे मलाच नाही कळायचे.....??
तुझ्याच एका हास्यासाठी,माझे हसणे अडायचे...
तुझ्याच एका शब्दासाठी, माझे कान थांबायचे....
तुझ्याच एका श्वासाविणा माझे श्वास अडायचे....
पण असे का व्हायचे हे माझे मलाच नाही कळायचे....????
तुझ्याच एका भेटीसठी, मनोमन तरसायचे...
तुझ्याच एका स्पर्शासाठी शरीर, हे आसुसायचे...
तुला काही कळू नये असे जरी वाटायचे,तुझेच विचार
मनात गिरटया घालायचे.....
पण असे का व्हायचे, हे माझे मलाच नाही कळायचे.....???
तू नसणार हे जाणूनही भर गर्दित, मन तुलाच
शोधायचे.....
तुझे स्वर नसताना देखिल,कान तिकडेच वळायचे......
तु घरी नसताना देखिल ,पाउल तिकडेच वळायचे.......
पण असे का व्हायचे, हे माझे मलाच नाही कळायचे.....??? —

तुझ्याशिवाय जगताना,

तुझ्याशिवाय जगताना,
जगताना काय मरताना,
त्या रखरखत्या उन्हात तळपताना,
त्या विरहाच्या आगीत जळताना,
एकदा तरी वळुन बघायचंस जाताना....
गर्दीत सुद्धा एकटा असताना,
तुझ्या सावली सोबत बोलताना,
तु नसताना तुझ्यावर प्रेम करताना,
तुझ्या आठवणीत स्वतःला विसरताना,
एकदा तरी वळुन बघायचंस जाताना....
या वाटेवर अडखळताना,
तुला शोधण्यासाठी इकडे तिकडे पळताना,
आणि नाही सापडलीस कि सावरताना,
स्वतःचं मनाची समजुत काढताना,
एकदा तरी वळुन बघायचंस जाताना....
आता निरोप देतो ञासांना,
आता तोडतो स्वप्नांना,
आता तोडतो त्या नाजुक बंधनांना,
आणि आता मुक्त करतो श्वासांना,
आता एकदा तरी बघ मला जाताना.... —
Mayur....♥

प्रेम का करावे

हलकेच गालात ...
हसून तुझे पाहणे,..♥

डोळ्यातले तुझे
प्रेमळ ते पाहणे...♥

प्रेम का करावे
अन कुणावर करावे,..♥

प्रश्नाला माझ्या या
तुझ्या अदेने उत्तर द्यावे...♥