Tuesday, January 17, 2012

सांग ना ग कोण तू

तू अनोळखी, तरी ओळखीची..


असुनी दूर, का जवळची....
पाहिले न तुजला कधी


माझी परी तू सावली..


... शोधितो मीच मजला

का देहात अशी सामावाली..बोलणे लटके तुझे

का, कसे हटके असे

मोकळा होवुनी गुंततो मी

का, मन झाले वेडेपिसे...सांग ना ग कोण तू

बहरले का ऋतू

गंध तू कुसुमातला

का कस्तुरी सुवास तू..डोळ्यांतली आस तू

का खुळी प्रीत तू..

अनोळखी, का ओळखीची

गूढ सखे हे खोल तू....

No comments:

Post a Comment