Tuesday, January 31, 2012

फक्त तू

फक्त तू

जिच्या नावाच जपं करतो मी
ती आहेस तू

... जिच्या येण्याची वाट बघतो मी
ती आहेस तू

जिच्या नजरेत हरवून जावस वाटतं
ती आहेस तू

जी माझ्या स्वप्नात येते
ती आहेस तू

फत्त तू आणि तूच

माझ्या मनातील राणी आहेस तू
माझे मन जिच्यामुळे चिलबिचल होत
ती आहेस तू


अप्सरांन मधील अप्सरा आहेस तू

माझ्या जिवनातील प्रेमाच किरण आहेस तू
फक्त तू आणि तूच

देवाकडे जिचा हात मागतो ती आहेस तू
माझ्या घरांमध्ये जिच स्थान
बघतो मी ती आहेस तू

मित्रांमध्ये जिच नाव सारख
घ्यावस वाटतं ती आहेस तू

जिला बघून जगावस वाटत
ती आहेस तू
फक्त तू आणि तूच

No comments:

Post a Comment