Friday, February 3, 2012

असे हे प्रेम असते...

न सांगता कळणारे, अन कळून हि न


सांगता येणारे...


असे हे प्रेम असते...


डोळ्यात नेहमी दिसणारे,पण


वाचता न येणारे...


असे हे प्रेम असते...

काळजीतून कळणारे,पण कळूनही न

वळणारे...

असे हे प्रेम असते...

कधी कधी बोलून हि न

मिळणारे,अन कधी कधी न

बोलतास आपलेसे करणारे...

असे हे प्रेम असते...

जीवाला जीव लावणारे,अन

कधी कधी जीवासाठी जीव

हि देणारे..

असे हे प्रेम असते...

No comments:

Post a Comment