Saturday, February 4, 2012

सखी माझी अशी रे... सांगू तुला कशी रे...?

सखी माझी अशी रे... सांगू तुला कशी रे...?
वैशाखाच्या पलंगावरी वसंताची उशी रे...
रणरणत्या उन्हामध्ये झुळूक गार जशी रे...
कुडकुडत्या थंडीत जणू विस्तवाची कुशी रे...
सखी माझी अशी रे... सांगू तुला कशी रे...?

काया तिची सावळ सुंदर... मखमाली मोरपिशी रे...
रूप तीच निहाळताना लाजतो पहा शशी रे...
मन तीच गगनचुंबी... त्यात आभाळाएवढी ख़ुशी रे...
सखी माझी अशी रे... सांगू तुला कशी रे...?

भोवती तिच्या प्रेमाची... तलम,नाजूक कोशी रे...
मन होई सुरुवंट... तिच्या ओढीची मदहोशी रे...
शमवी तहान दृष्टीसवे... ती शीतल सरिता तशी रे...
सखी माझी अशी रे... सांगू तुला कशी रे...?

No comments:

Post a Comment