Friday, February 3, 2012

प्रेम शिलक्क राहिले

काळीज चीरलेस माझे,
शब्दांचे केलेस वार
आले डोळ्यात अश्रू ..
ना सोसावले मज वार
ओतुनी रक्त माझे..
तुजसाठी गायिले मी गीत ..
न कळली आज तुला..
माझ्या हृदयातली प्रीत..
एकाकी जीव माझा ..
त्या एकटीत गुंतला..
आज जणू विषारी काटा..
हृदयामध्ये खोल रुतला
सांडले रक्त ह्रदयी..
प्रेम शिलक्क राहिले
मात्र हृदय आज माझे
धडधडन्यास कायमचे विसरले

No comments:

Post a Comment