Saturday, February 4, 2012

कुणीतरी आठवण काढतंय बाकी काही नाही.

हसता हसता डोळे अलगद येतील हि भरून
बोलता बोलता शब्द ओठी जातीलही विरून
कावरंबावर होण्यासारख बिलकुल काही नाही
कुणीतरी आठवण काढतंय,बाकी काहीनाही.
रस्त्यामध्ये दिसतातच कि चेहेरे येता जाता
*एका*सारखेच दिसू लागतील सहज बघता बघता
अवती भवती सगळीकडे तेच माणूस दिसेल
सृष्टी मध्ये दोनच जीव.....आणखी कुणीच नसेल,
भिरभिरल्यागत होण्यासारखं बिलकुल काही नाही
कुणी तरी आठवण काढतंय बाकी काही नाही
मोबाईल वाजण्या आधीच तो वाजल्यासारखा वाटेल
जुनाच काढून SMS वाचावासा वाटेल
दिवस सरता वाटत जाईल उगाच उदास
पावलोपावली जड होत जाईल बहुदा श्वास
घाबरून बिबरुन जाण्यासारखं बिलकुल काही नाही
कुणीतरी आठवण काढतंय,बाकी काही नाही
जेवताजेवता जीवघेणा लागेलही ठसका
घरचे म्हणतील सारखा कसा लागतो उठता बसता
चेहेरा लपवत,डोळे पुसत,पाणी प्यावे थोडे
बोलण्या आधी आवाजाला सांभाळावे थोडे
सांगून द्याव काळजी सारखं बिलकुल काही नाही
कुणीतरी आठवण काढतंय बाकी काही नाही.

No comments:

Post a Comment