Wednesday, February 15, 2012

प्रेमाचा हा रंग नवा...

प्रेमाचा हा रंग नवा...
मला तुझ्या ओठांवरचा रंग हवा..
श्वास तुझ्या श्वासांमध्ये दंग हवा..
मुकं मुकं जग नको आज मला
आज साजणे शब्दांचा संग हवा..
नको एकटे ते जगणे कधीही
बंध प्रिये दोघांचा अभंग हवा..
सुटे न कोडे जीवनाचे मला
उठवू नकोस प्रश्नांचा वादंग नवा
वेचलेस काटे आज तु फुलांचे
मला तुझ्या प्रेमाचा हा रंग नवा...

No comments:

Post a Comment