Sunday, February 5, 2012

तिला पाहता असे वाटले

तिला पाहता असे वाटले
वसंतात ही बहरली फ़ुले...
निळे सावळे मेघ तसे तिचे डोळे भासले
आभाळासारखी तिच्या गालांची रंगसंगती
घन रात्रीचे काजळ जणू केसात गुंतले
तिला पाहता असे वाटले........
गंध फ़ुलांचा असावा असा दरवळे तिचा श्वास
वार्‍यापरी चहुकडे तिचाच पसरे भास
झुळझुळणारा झरा तसे तिचे पैजण छनछनले
तिला पाहता असे वाटले.........
चंद्राचे तेज गोंदले तिने जसे कपाळी अन
तिच्या गालावरी खळी जशी वेलीवरचीच कळी
रंग फ़ुलांचे तिच्या ओठावरी रंगले
तिला पाहता असे वाटले........

No comments:

Post a Comment