Wednesday, February 22, 2012

तु शिकवून गेलीस बरंच काही तु शिकवून गेलीस बरंच काही

तु शिकवून गेलीस बरंच काही
आणि,

जातांना सोडून गेलीस
माझ्या हातात दोन ओळी..
त्या ओळींचा अर्थ उमगेपर्यंत
तु बरीच दूर निघून गेली होतीस..
मी हाक दिली तुला,

पण
तुझ्यापर्यंत कदाचीत ती पोहोचलीच नाही
मीच ओळखायला घेतला जास्त वेळ..
तुझ्या मनाचं..
आता त्या दोन ओळींशिवाय हातात उरलेला फक्त स्पर्शच तुझा
आणि मनात कायमच्या गोंदल्या गेलेल्या
काही आठवणी..
विसरून जायची सवयच लावून घ्यायला हवी आता
नाहीतर त्या दोन ओळी..
काट्यासारख्या सलत रहाणार..
आयुष्यभर
तू दोनच ओळीत समावून टाकलं..

तुझ्या मनाच सार गुज
आणि मी मात्र शेवटपर्यंत शब्दच राहिलो शोधत.

No comments:

Post a Comment