Saturday, June 9, 2012

असे का व्हायचे, हे माझे मलाच नाही कळायचे.....??

असे का व्हायचे, हे माझे मलाच नाही कळायचे.....??
तुझ्याच एका हास्यासाठी,माझे हसणे अडायचे...
तुझ्याच एका शब्दासाठी, माझे कान थांबायचे....
तुझ्याच एका श्वासाविणा माझे श्वास अडायचे....
पण असे का व्हायचे हे माझे मलाच नाही कळायचे....????
तुझ्याच एका भेटीसठी, मनोमन तरसायचे...
तुझ्याच एका स्पर्शासाठी शरीर, हे आसुसायचे...
तुला काही कळू नये असे जरी वाटायचे,तुझेच विचार
मनात गिरटया घालायचे.....
पण असे का व्हायचे, हे माझे मलाच नाही कळायचे.....???
तू नसणार हे जाणूनही भर गर्दित, मन तुलाच
शोधायचे.....
तुझे स्वर नसताना देखिल,कान तिकडेच वळायचे......
तु घरी नसताना देखिल ,पाउल तिकडेच वळायचे.......
पण असे का व्हायचे, हे माझे मलाच नाही कळायचे.....??? —

No comments:

Post a Comment