Thursday, June 28, 2012

ती,मैञीअसते..!राञी नंतर उगवते म्हणुन ती,
पहाट असते...
क्षितीजापासुन सुकतो म्हणुन तो,समुद्र असतो...
अंकुराशी जडते म्हणुन ते,
रोप असते...
वळणावळणाची असते म्हणुन ती,वाट असते...
मनामनाशी जडते म्हणुन ती,मैञीअसते..!
Sagar Chikhalekar

No comments:

Post a Comment