Monday, June 18, 2012

कोणी गेलं म्हणून...

कोणी गेलं म्हणून,
आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं...
जगायचं असतं प्रत्येक क्षण,
उगाच श्वासांना लांबवूनठेवायचं नसतं...
आठवणींच्या वाटांवरून
आपल्या स्वप्नापर्यंतपो होचायचं असतं...
आभाळापर्यंत पोहोचता येतनसतं कधी,
त्याला खाली खेचायचं असतं...
कसं ही असलं आयुष्य आपलं,
आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं...
... दिवस तुझा नसेलही,रात्रतुझ ीच आहे.
त्या रात्रीला नवीनस्वप्नं मागायचं असतं...
तुझ्याच वेड्या श्वासांकडे
थोडं जगणं मागायचं असतं...
कोणी गेलं म्हणून...

No comments:

Post a Comment