Friday, June 29, 2012

....माझाच असतोस तू...

वार्याची झुळूक यावी, तसा येतोस तू...
पावसाची सर जावी, तसा जातोस तू...
कडकत्या उन्हात, सावली सारखा असतोस तू...
अन खूप लांब असूनहि, खूप जवळ भासतोस तू...
ध्यानी मनी नेहमीच तू...
चंद्रा मध्ये हि दिसतोस तू...
उदास असेन....
तर माझ्या बाजूला बसतोस तू..
अन मला हसवण्यासाठी...
खूप काही करतोस तू ....
माझ्याच नकळत..
माझ्या मनाला, नेहमीच बरोबर वाचतोस तू...
मित्र असून हि, का रे ?
खूप वेगळाच वाटतोस तू ...
अबोल्यातूनहि तुझ्या, खूप काही बोलतोस तू ...
अन माझा नसूनही फक्त....
....माझाच असतोस तू...
माझा नसूनही...
फक्त...
...माझाच असतोस तू...

No comments:

Post a Comment