Thursday, April 26, 2012

तू आल्यानंतरही.

नाही जमणार आता ..
मला ते प्रेम वेगेरे ..
नाही जमणार आता
मला ते आवडणे वेगेरे ...
समज आता नाही उरले..
तसे काही नाते..
समज आता नाही राहिले ..
तसे काही बंध ...
पुन्हा पुन्हा नाही सहन
व्हायचे ते सोडून जाने ..
पुन्हा पुन्हा नाही आता
जमायचे ते तुला स्वीकारणे..
नाही तुला माज्या प्रेमाची कदर ..
नाही तुला माज्या यातनांची खबर ..
विसरण्याचा प्रयत्न करतो मी..
मनाला समजावतो मी...
रडता रडता मन हि म्हणते..
इट्स ओके ..
जाता जाता तू परत का येते..
इट्स नोट ओके ..
इट्स ओके कधीच नव्हते ..
तू गेल्यानंतरही ..
इट्स ओके कधीच होणार नाही..
तू आल्यानंतरही.

No comments:

Post a Comment