Thursday, April 26, 2012

तु

तु माझ्या जीवनात आलीस पण .
मी तुझ्या जीवनात नहव्तो.
तु माझ्या हृदयात जाऊन बसलीस पण मी तुझ्या चपलीच्या......पायाशी होतो .
नंतर खूप शोधलं तुला ह्या शरीरात ...........
पण भेटलीस माझ्या हृदयात
नंतर तुला समजल कि कोणी तरी आपल्यावर खूप प्रेम करतंय ......
शेवटी मी तुझा नाही झालो म्हणून काय झाल
शेवटी देवाचा मी झालो ...........................
_ म्हणून सांगतो जर समोर चा व्यक्ती आपल्यावर प्रेम करतो
तर ते प्रेम होत नाही तर त्याचा अनर्थ होतो .............

No comments:

Post a Comment