Thursday, April 26, 2012

तुझ्या रंगात आता !!! —


उद्या तुला भिजवायला समुद्रही कमीच आहे
उद्या तुला रंगवायला इन्द्रंधनुही कमीच आहे

मला माहीत आहे तुझी स्वप्नं फ़ार मोठी आहे
तुला स्वप्नं पाहण्यासाठी ही रात्रही कमीच आहे.

उद्या तु रंगाना जवळ येवुही देणांर नाहीस
उद्या तु आगीला निट जळूही देणांर नाहीस

आजच शप्पत देउन जाशील मला तु नेहमीची
उद्या तु मला डोळ्यातुन गळूही देणांर नाहीस

“सणाला तरी हसत जा”
बाहेरच जग पाहत जा”

“कोणी लाख दुःखं देउदेत तुला या जगात पण
तु मात्र सुखाने जगत जा”

पण यदाच्या होळीला मी ही भिजेन !
यदांच्या होळीला एकदा मी ही रंगेन
तुझ्या रंगात आता !!!
 —

No comments:

Post a Comment