Thursday, April 26, 2012

चंद्र आणि मी........

चंद्र आणि मी........
मध्य रात्रीची वेळ होती, झोप येतच न्हवती
म्हणून खिडकी जवळ येऊन उभा राहिलो
तेव्हा आकाशातला चंद्राचा प्रकाश डोळ्यावर येऊन पडला
तारे त्याच्या भोवती लुक लुक करत जगमगत होते
मी चंद्राकडे टक लावून बगत होतो
तेव्हा चंद्राने विचारला काय रे काय बाग्तोस एवढा टक लावून
माझ्याकडे?
मी म्हणालो काही नाही रे असच
चंद्र परत म्हणाला काय काही नाही कोणाला शोधतोस सांगशील
का मला?
अरे तिला शोधतोय खूप आठवण येतेय तिची
कशी असेल काय माहिती माझ्या विना?
ए चंद्रा तू संग ना रे तू तर सर्वाना बगत असतोस आकाशा मदनं?
मी का सांगू तूच सांग ना खूप प्रेम करतोस ना तिच्यावर?
मग सांग काय करतेय ती?
असेल माझ्यासारखी तिच्या खिडकीपाशी आकाशात मला शोधत
आठवण काडून माझी रडत असेल, डोळ्यातले अश्रू थांबता थांबत
नसतील
खूप प्रेम करते ना माझ्यावर माझ्यापेक्षाही जास्त, नाही राहू शकत
माझ्या विना
चंद्र म्हणाला कसा रे एवढं सर्व ओळखलस तिला न
बगता आणि तिच्या जवळ नसताना?
अरे मी पण खूप प्रेम करतो तिच्यावर आणि माझं मन मला सांगतंय
ती खूप त्रासात आहे ते
मी चंद्राला बोललो तू करशील का रे मदत माझी, देवाला सांगशील
का आमच्या बदल
तू तर देवाच्या एकदम जवळ आहेस
सांग ना रे देवाला आमची मदत करायला
आम्हाला परत एकत्र आणायला, सांगशील ना रे?
चंद्र बोलला सांगीन ना कारण मला सुधा वाटतय तुम्ही एकत्र यावं
मी नक्की सांगीन कारण अशे खरे प्रेम करणारे खूप कमीच असतात
या जगात
तुमचं प्रेम जणू निराळच आणि जगावेगळच आहे
तुम्ही दोघं एवढं मनाने जुळले आहात की दूर राहून सर्व
एकमेकांना ओळखतात
खरच तुमचं प्रेम अप्रतिम आहे
कदाचित देव तुमच्या प्रेमाची परीक्षाही घेत असेल,
पण तुमचं प्रेम बघून देव तुम्हाला नक्की एकत्र आणेल
तो बगत असेल तुम्ही दूर राहून सुधा एकमेकांवर तेवढच प्रेम कराल
का?
मी चंद्राला बोललो, ही कसली परीक्षा ज्यात अश्रू आणि दुखच
जास्त
एवढा त्रास सहन करावा लागतोय बघतोस ना चंद्रा तू
आणि मला दुखात नाही बगायचं आहे रे तिला
तिच्या आयुष्यात का कमी दुख आहे की आजून हा त्रास सहन
करायचा तिने
माझ्यासाठी नाही निदान तिच्या खुशीसाठी तरी एकत्र आन आम्हाला
तिला खुश बगायचं आहे नेहमी आणि ते माज्या विना मुमकीन
नाही आहे रे
चंद्र बोलला मला कळतंय रे सर्व आणि मी तुझा निरोप नक्की देईन
देवाला
तू काळजी करू नकोस सर्व ठीक होईल
चल जा आता झोप तू खूप उशीर झालाय आणि ती पण झोपली आता
तू पण झोप आणि मी पण थोडा आराम करतो असा म्हणत चंद्र पण
ढगा आड लपून गेला
तारे पण लुक लुक करून कुठे गायब झाले कळलच नाही
चंद्राशी बोलून मन हलकं झाल्यासारखं वाटलं
नंतर मी सुधा खिडकी बंद करून झोपी गेलो. ...

No comments:

Post a Comment