Thursday, April 26, 2012

मन मोकळ करायचं असतं !!!

मलाही सारखं वाटत तुला फोन करावा ,
तुझा आवाज ऐकावा,
मनमोकळे पणाने तुझ्याशी बोलावे,
तुझी भरपूर थट्टा मस्करी करावी,
राग येईपर्यंत तुला चीडवाव,
आणि मग तू गाल फुगवून बसल्यावर
वेडेवाकडे चाळे करून तुझा राग घालवण्याचा प्रयन्त करायचा
मला अस बराच काही वाटत!!!
बरंच काही बोलायचं असतं तुझ्याशी !!!
तुला सगळ सांगायचं असतं .
मन मोकळ करायचं असतं !!!

No comments:

Post a Comment