Tuesday, June 11, 2013

तुझी आठवण आल्याशिवाय, मी श्वास घेत नाही.....

हुंदके मनाचे तुला का,

ऐकू येत नाही.....

अश्रूं डोळ्यातले तुला का,

दिसत नाही.....

रोज रोज आठवते सुंदर,

सहवास तुझा.....

आता आठवणींचे ते दिवस,

पुन्हा का येत नाही.....

तुझ्याशिवाय खरं तर,

मला करमतचं नाही.....

कारण ?????

तुझी आठवण आल्याशिवाय,

मी श्वास घेत नाही.....

No comments:

Post a Comment