Wednesday, December 12, 2012

शांत झोपून मरायच आहे...........!!!!

मला ही वाटायच,
मला ही वाटायच,
तुझ माझ्यावर खुप प्रेम असाव,
आणि तुझ्या डोळ्यात मला ते दिसाव,
मला ही वाटायच,
तुझ्या बरोबर खुप काही बोलाव,

मग खुप बोलुन थोडा वेळ शांत राहाव,
मला ही वाटायच,
तु मला जवळ घ्याव,
मिठी मारून मला घट्ट धराव,
मला ही वाटायच,
तुझ्या मिठीत मी सर्व विसराव
आणि फक्त तुलाच आठवाव,
मला ही वाटायच,
तुझ्या बरोबर खुप भांडव
अन भांडन मिटवून पुन्हा गोड व्हाव,
मला ही वाटायच
तुझ्या सुखात सामिल होउन घ्याव,
मग तुला त्याहीपेक्षा खुप सुख दयाव,
मला ही वाटायच
तुझ्या दुखात तुझ्या सोबत रडाव,
मग ते दुःख माझ्यावर घेउन तुला हसवाव,
मला ही वाटायच
तुझ्याबरोबर एकत्र बसून जेवाव,
आणि जेवण माझ्या हाताने तुला भरवाव,
मला ही वाटायच
तुझ्या सोबत माझ नाव जोडल जाव
आणि ते नाव सर्वांनी एकत्र घ्याव.......
आज ही मी तुझ्यावर येउन अड़ते,
तुझ्या आठवनीने रडू आले की
अश्रु अडवून धरते,
तोल सुटला की स्वतःहाला
सावरन्याचा प्रयत्न करते,
तू तर जीव घेऊन निघून गेलास,
पण आज ही जीव जावून रोज असाच
जगण्याचा प्रयत्न करते,
एकट - एकट खुप रडलेय मी,
आता मला तुझ्या मांडीवर डोक
ठेउन एकदा रडायच आहे,
आणि जाण्यापूर्वी तुझ्या कुशीत
शांत झोपून मारायच आहे
शांत झोपून मारायच आहे...........!!!!

No comments:

Post a Comment