Saturday, February 1, 2014

जेव्हा तू पण कुणाच्या खर्या प्रेमात पडशील..

रोज सकाळी अंघोळ केल्यावर पूजा करते

चुकता त्याच्यासाठी काहीतरी मागत
असते
एकदा देव म्हणाला कधी तरी चुकून
स्वता: साठीपण
मागत जा त्याला म्हटले त्याच्याशिवाय
माझे
आयुष्य तरी आहे का
मला झोपायला जमीन दिलीस
तरी चालेल .... पण

त्याला तू मखमली पलंग दे,
मला दिवसभराची भूक दिलीस
तरी चालेल ... पण
त्याला तू दरवेळी १२ पक्वान्न दे,
मला तू भले अंधारात ठेव पण
त्याच्यासाठी ... न
विझणारी तू प्रकाशाची ज्योत दे ,
माझ्या वाटेला दुखाश्रू आले
तरी चालेल ... पण
त्याला नेहमी आनंदात ठेव,
माझ्यातला जीव घेतलास तरी चालेल ...
पण
त्याच्या हृदयात माझे स्थान असाच ठेव,
माझे मागणे ऐकून देवपण थक्क झाला,
कधी न
रडणाऱ्या देवाचा डोळा पण
तेव्हा पानावला,
का करतेस इतके प्रेम त्याच्यावर त्याने
प्रेम तुझे
स्वीकारले नाही, का मरतेय
त्याच्यासाठी त्याने
जगणे तुझे मान्य केले नाही,
मी म्हटले सगळ्या प्रश्नाची उत्तरे
तुला भेटतील ,
जेव्हा तू पण कुणाच्या खर्या प्रेमात
पडशील.. —

No comments:

Post a Comment