Saturday, February 1, 2014

फरक फक्त इतकाच असेल ???

Break-Up Ke Baad.....

चार फुले तुझ्यावर पडतील,

चार फुले माझ्यावर पडतील.....

फरक फक्त एवढाच असेल ???

तु तेव्हा मंडपात असशील,

आणि मी असेन स्मशानात...!!

बरोबर एक वर्षांनी तिच,

गडबड असेल, लगबग असेल.....

फरक फक्त इतकाच असेल ???

तुझ्या घरी बारश्याची तयारी असेल,

आणि माझ्या घरी माझे श्राध्द
असेल...!!
    

No comments:

Post a Comment