Wednesday, August 29, 2012

मी मरेन तेव्हा.....

मी मरेन तेव्हा.....

मी मरेन तेव्हा, दोन क्षण मौन पाळशील का?
एकान्तात का होइना, पण माझ्यासाठी, दोन अश्रु गाळशील का?

माझ्या नावाचं मंगळसुत्र, तू नाही घातलं तरी;

माझ्यासाठी एक दिवस, तू वैधव्य पाळशील का?

जन्मभराची साथ, नाही मिळाली तरी चालेल;
पण माझ्या शवयात्रेत, तू दोन पावलं चालशील का?

माझ्यासाठी तू, कोमेजली नाहीसच कधी;
शेवटी माझ्यावर, तू दोन फुलं उधळशील का?

विचार करायला, उसंत मिळाली तर्;
माझ्या आठवणी कधी, उराशी कवटाळशील का?

मी मरेन तेव्हा, दोन क्षण मौन पाळशील का?.....

No comments:

Post a Comment