Wednesday, July 16, 2014

माझा ही जीव तिच्यात दडलाय...

तिला आवडतं माझ्याशी बोलायला

कारण मी बोलका आहे
तिच्या मनातला समजत
नाही तिला…

मी बोलून जातो तिच्या
एक एक विचारांची
वहीच मी उघडतो…

ती म्हणते बोलत जा ना
माझ्याशी मी खूप एकटी
आहे रे आपल्यां मध्ये असूनही
मी खूप परकी आहे रे…

तुझे बोलणं आपलं वाटतं
मग तिला माझ्या मिठीत मी
घेतो तिचाच मी असण्याचा
भास मी तिलादेतो ..

तिला तसे गाणी खूप आवडतात
प्रेमात पडली आहे सांगून ओठांवरही
तिच्या येतात कधी तर ती
माझ्या साठी हि गाणी बोलते
काही कविता ती माझ्यावर हि
लिहते मग वाटतं हेच ते प्रेम जे
आयुष्यात एकदाच भेटतं…

ती सतत माझ्याच विचारात
असते रात्री अपरात्री हि एकदा
फोन करत असते झोप नाही
लागत म्हणते मला कुशीत तुझ्या
घे ना माझ्या खांद्यावर डोकं ठेवून
सुखाने ती झोपते सकाळी म्हणते
मला सोडून तर जाणार नाहीस
नान नको रे जाऊस सोडून तू माझा
आहेस ह्या आशेवरच तर मी जगते ..

खूप सुंदर आहे ती अन प्रेम हि खूप
करते माझ्या फिकिरीत येणारे एक
एक अश्रू तिचे हे सांगते म्हणूनच तर ...
माझा ही जीव तिच्यात दडलाय...

Really I Love You So Much

No comments:

Post a Comment